Партньори
Наши продукти
Massive multiplayer games united in a single portal
Original game play and fascinating design
Различни жанрове според интереса на играча.
40+ languages
25 million registered players
2,000,000 active players
Easy localizable games. Code/Design/Text completely separate
Препоръчани игри

Tropicalla is a Free to Play social survival game featuring humorous and engaging story line set in unique funny environment on deserted tropical island.

You are placed in a situation where you have to survive on your own after a plane crash without the luxuries of the modern ...

Проекти

Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД

„Ексес Софтуер” АД е Бенефициент по проект „Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД”, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1284-C01, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Основните цели на проекта  са повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на Ексес Софтуер АД. Предвидените за реализация по настоящия инвестиционен проект дейности са насочени към обновяване и надграждане на съществуващата софтуерна база, чрез което ще се разширят технологичните възможности на компанията и увеличаване на възможностите за устойчиво поддържане на високо качество на предлаганите софтуерни продукти в съответствие с добрите производствени практики. С изпълнението на настоящият договор за безвъзмездна финансова помощ ще се повиши производителсността на труда и ще се намалят производствените разходи на компанията, което ще доведе до разшияване на пазарният дял на Ексес софтуер АД както на национаният пазар, така и на международния.