Партньори
Какво правим
Development, publishing, and distribution of browser based online games
Работи в 80+ страни.
Препоръчани игри

Lady Popular is online game for girls who love fashion, making friends, shopping, decorating and being creative!

The game offers a virtual equivalent of every girl modern girl`s passion – Fashion. The world of the Mall is limitless. There are over 16 million clothes combinations of ...

Проекти

Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД

„Ексес Софтуер” АД е Бенефициент по проект „Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД”, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1284-C01, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Основните цели на проекта  са повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на Ексес Софтуер АД. Предвидените за реализация по настоящия инвестиционен проект дейности са насочени към обновяване и надграждане на съществуващата софтуерна база, чрез което ще се разширят технологичните възможности на компанията и увеличаване на възможностите за устойчиво поддържане на високо качество на предлаганите софтуерни продукти в съответствие с добрите производствени практики. С изпълнението на настоящият договор за безвъзмездна финансова помощ ще се повиши производителсността на труда и ще се намалят производствените разходи на компанията, което ще доведе до разшияване на пазарният дял на Ексес софтуер АД както на национаният пазар, така и на международния.