Партньори
Нашият екип
100+ служителя
Международен екип
Млади и креативни професионалисти
Намираща се в София, България
Препоръчани игри

Face it, you're a loser. Sitting at home while the world is unaware of your true potential, of the true destiny you know deep inside. Little do they know that you are, in fact, a Super Hero!

Time for you to become a real-life hero! Create your own hero or heroine and design a costume ...

Проекти

Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД

„Ексес Софтуер” АД е Бенефициент по проект „Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД”, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1284-C01, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Основните цели на проекта  са повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на Ексес Софтуер АД. Предвидените за реализация по настоящия инвестиционен проект дейности са насочени към обновяване и надграждане на съществуващата софтуерна база, чрез което ще се разширят технологичните възможности на компанията и увеличаване на възможностите за устойчиво поддържане на високо качество на предлаганите софтуерни продукти в съответствие с добрите производствени практики. С изпълнението на настоящият договор за безвъзмездна финансова помощ ще се повиши производителсността на труда и ще се намалят производствените разходи на компанията, което ще доведе до разшияване на пазарният дял на Ексес софтуер АД както на национаният пазар, така и на международния.