Партньори
Нашият екип
100+ служителя
Международен екип
Млади и креативни професионалисти
Намираща се в София, България
Препоръчани игри

Amber Bone is online tower defence game set in a prehistoric world with comedy mood. You can enjoy its stunning graphics, catchy music and funny sounds. And our dinosaurs are awesome.

The game is about defending your base, through building towers, against hordes of hungry monsters and ...

Проекти

Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД

„Ексес Софтуер” АД е Бенефициент по проект „Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на Ексес Софтуер АД”, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1284-C01, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Основните цели на проекта  са повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на Ексес Софтуер АД. Предвидените за реализация по настоящия инвестиционен проект дейности са насочени към обновяване и надграждане на съществуващата софтуерна база, чрез което ще се разширят технологичните възможности на компанията и увеличаване на възможностите за устойчиво поддържане на високо качество на предлаганите софтуерни продукти в съответствие с добрите производствени практики. С изпълнението на настоящият договор за безвъзмездна финансова помощ ще се повиши производителсността на труда и ще се намалят производствените разходи на компанията, което ще доведе до разшияване на пазарният дял на Ексес софтуер АД както на национаният пазар, така и на международния.