POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 20.07.2021.

1. Wprowadzenie

XS SOFTWARE JSCo (zwane dalej “XS Software”, „my”, „nas” lub „nasze”) jest spółką utworzoną i działającą w oparciu o prawo Republiki Bułgarii, z siedzibą pod adresem: Bulwar Aleksandyra Malinowa 78, 1799 Sofia, zarejestrowaną pod numerem UIC 200757660, reprezentowaną przez Hristo Dimitrova Tencheva z Fix Ltd. Korespondencyjny adres e-mail: privacy@xs-software.com.

Dziękujemy za wybranie naszych gier! Twoja prywatność oraz bezpieczeństwo danych osobowych mają dla nas priorytetowe znaczenie. Naszym celem jest zapewnienie Ci możliwie najlepszych wrażeń, bez uszczerbku dla informacji, które nam powierzasz grając w nasze tytuły, zwane dalej „usługami”. Niniejsza Polityka ma na celu szczegółowe przedstawienie sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane i jak możesz zarządzać swoimi informacjami.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej “Polityką”) znajduje zastosowanie w odniesieniu do gier opracowanych i obsługiwanych przez XS Software. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zapisów Polityki, sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu praw, można się z nami skontaktować pisząc na adres: privacy@xs-software.com lub za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów wsparcia technicznego. Niniejsza Polityka jest w pełni zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (rozporządzenie (EU) 2016/679) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Spółka przeprowadza regularną weryfikację zapisów Polityki Prywatności, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi. Za każdym razem gdy grasz w nasze tytuły, obowiązuje aktualna wersja Polityki. Wszelkie zmiany w jej zapisach będą odpowiednio wcześniej komunikowane. Nowa wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na oficjalnej stronie XS Software: https://www.xs-software.com/privacy/, oficjalnych stronach dedykowanych grom opracowanym i obsługiwanym przez XS Software oraz w aplikacjach dostępnych do pobrania w Google Play i App Store, chyba że zaznaczono inaczej. Prosimy upewnić się, że zapoznałeś się z datą rozpoczęcia obowiązywania Polityki, która widnieje na początku dokumentu. Jeśli decydujesz się na kontynuację korzystania z naszych usług po wejściu w życie niniejszych zapisów, traktujemy to jako ich akceptację. W przypadku jeśli nie zgadzasz się na wprowadzone w Polityce zmiany, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: privacy@xs-software.com.

2. Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:

 • Administrator danych oznacza osobę prawną reprezentującą XS SOFTWARE JSCo, która samodzielnie lub w porozumieniu, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej – podmiotu, którego dane dotyczą (zwanego dalej: Ty, Wy lub Użytkownik, Użytkownicy);
 • Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych;
 • Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;
 • Naruszenie danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Przechowywanie danych

XS Software przechowuje następujące dane:

 • Informacje gromadzone w celu rejestracji – każda z naszych gier zapewnia trzy sposoby rejestracji i założenia konta: za pośrednictwem platformy XS Software, konta na Facebooku lub też usług Google Play/App Store:
  - w pierwszym przypadku przechowujemy dane na temat adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła dostępu;
  - w przypadku logowania przez Facebooka uzyskujemy dostęp do imienia i nazwiska (nazwy użytkownika), profilowego zdjęcia oraz adresu e-mail użytkownika Facebooka (zgodnie z obowiązującym regulaminem Facebooka);
  - w przypadku gdy gra pobierana jest za pomocą usługi Google Sign-In oraz Google Play Game Services w Google Play lub za pomocą iOS Game Center w App Store, zgodnie z obowiązującym regulaminem Google Play/App Store, uzyskujemy wiedzę na temat systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik oraz jego wersji, jak też wersji aplikacji.
 • Podstawowe informacje o koncie, dostępne dla innych użytkowników – nazwa użytkownika i/lub nazwa postaci, nazwa kraju oraz dodatkowe informacje, którymi użytkownik samodzielnie dzieli się z innymi graczami.
 • Informacje o transakcjach w przypadku zakupu oferowanych przez nas opcji premium – nazwa kraju, numer adresu IP, adres rozliczeniowy, numer MSISDN (numer telefonu komórkowego), numer identyfikacyjny transakcji oraz data dokonania płatności.
 • Informacje dot. aktywności w grze – profilowe zdjęcia lub awatary.
 • Informacje wynikające z kontaktu ze wsparciem technicznym – nazwa, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe, jak również wszelkie załączane screenshoty zawierające dane osobowe lub inne informacje, które użytkownik decyduje się udostępnić spółce XS Software w celu uzyskania wsparcia.
 • Informacje na temat postępu w grze – rozwój w grze i zdobyte doświadczenie, wykupione opcje i przedmioty, wprowadzone ulepszenia, wykorzystane opcje, codzienne nagrody i zadania, statystyki oraz wszelkie interakcje z innymi graczami (głosowanie, pojedynki oraz walki, itp.), które są bezpośrednio połączone z procesem rozwoju postaci w grze.
 • Informacje o urządzeniu – numer adresu IP, takie informacje o urządzeniu, jak jego nazwa i indywidualny identyfikator, system operacyjny, przeglądarka internetowa, język i kraj, wersja hardware’u, prędkość połączenia internetowego, odwiedzane strony internetowe.
 • Informacje przetwarzane w odniesieniu do powiadomień PUSH – system operacyjny urządzenia oraz jego identyfikator IDFA.
 • Pliki cookie oraz “web beacons” (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 6. niniejszej Polityki).

4. Metody oraz cele przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgodność z literą prawa.

Twoje informacje wykorzystujemy, aby zapewnić Ci dostęp do naszych usług oraz ich prawidłowe funkcjonowanie, w celu wzbogacenia Twojego doświadczenia i dostarczenia najwyższej możliwej jakości, jak również, by poprawić nasze działania marketingowe oraz model biznesowy.

Użytkownicy przekazują większość swoich danych bezpośrednio do XS Software, gdzie gromadzone są przez administratora danych.

Powody gromadzenia i przetwarzania danych:

 • Informacje gromadzone w celu rejestracji:
  - utworzenie konta oraz zapewnienie dostępu do naszych usług (gier); przechowywanie adresu e-mail służy ponadto do przywracania utraconego dostępu do konta;
  - przetwarzanie jest procesem koniecznym do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane, jak też do podjęcia niezbędnych kroków, na żądanie osoby, której dotyczą przetwarzane dane przed zawarciem umowy.
 • Podstawowe informacje o koncie:
  - funkcjonowanie usługi, w ramach której jest założone konto, w ten sposób by inni jej użytkownicy byli w stanie identyfikować poszczególnych graczy oraz by mogli dzielić między sobą informacje o postępach w grze (rankingach, punktach, zdobytym doświadczeniu, przedmiotach);
  - przetwarzanie jest procesem koniecznym do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane.
 • Informacje o transakcjach:
  - realizacja regulacji podatkowych w poszczególnych krajach oraz weryfikacja i potwierdzanie transakcji płatniczych przy zakupach opcji premium, jak też zachowanie przejrzystości i zapobieganie oszustwom przy dokonywanych zakupach tychże opcji; nie przechowujemy oraz nie przetwarzamy takich informacji, jak dane kart kredytowych/debetowych (tego typu dane są gromadzone przez dostawców usług płatniczych w zależności od wybranej metody płatności); w związku z powyższym do tego zakresu danych osobowych znajdują zastosowanie inne regulacje dotyczące stron trzecich;
  - przetwarzanie jest procesem koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na XS Software, jak też do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane.
 • Informacje dot. aktywności w grze:
  - zapewnienie ciągłości funkcjonowania dostarczanej usługi, dzięki czemu poszczególni użytkownicy gry mogą komunikować się między sobą;
  - przetwarzanie jest procesem koniecznym do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane.
 • Informacje wynikające z kontaktu ze wsparciem technicznym:
  - zapewnienie użytkownikowi wsparcia technicznego;
  - przetwarzanie jest procesem koniecznym do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane, jak też do realizacji prawnie uzasadnionych interesów XS Software, tj. udzielania wszelkiego potrzebnego użytkownikom wsparcia celem zapewnienia najwyższej jakości usług oraz ich ciągłego ulepszania.
 • Informacje na temat postępu w grze:
  - zapewnienie ciągłości funkcjonowania dostarczanej usługi, dzięki czemu użytkownicy mogą osiągać kolejne poziomy czy funkcje, brać udział w konkursach itp.;
  - przetwarzanie jest procesem koniecznym do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane.
 • Informacje o urządzeniu:
  - zapewnienie stabilnej, w pełni bezpiecznej i przyjemnej rozgrywki wszystkim użytkownikom naszych gier, przy równoczesnym zapewnieniu poprawności, bezpieczeństwa oraz niezawodności naszych usług;
  - przetwarzanie jest procesem koniecznym do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą przetwarzane dane.
 • Informacje przetwarzane w odniesieniu do powiadomień PUSH:
  - wysyłanie powiadomień PUSH na urządzenie użytkownika, aby dostarczać mu informacji o nowościach w naszych usługach, wszelkich aktualizacjach, ofertach promocyjnych itp.;
  - osoba, której dotyczą przetwarzane dane wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach poprzez wykorzystanie modelu OPT-IN; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie w ustawieniach konta lub poprzez kontakt z naszym wsparciem technicznym.

XS Software może ponadto wejść w posiadanie Twoich danych osobowych w sposób pośredni, przy pomocy następujących źródeł:

  z Facebooka lub Google Play/App Store – w procesie tworzenia konta oraz zapewniania dostępu do naszych usług (gier); z Apple App Store, AppsFlyer (platforma śledząca) – za pośrednictwem których możemy zdobyć takie informacje, jak indywidualny identyfikator urządzenia czy informacje o płatnościach itp., ale bez możliwości przypisania ich do konkretnej osoby; od dostawców usług płatniczych w odniesieniu do informacji umożliwiających identyfikację płatności.

Wyżej wymieniony zakres danych osobowych jest gromadzony i przetwarzany wyłącznie w celach, dla których zostały pierwotnie zebrane. W przypadku zmiany tych celów lub sposobu ich przetwarzania, skontaktujemy się z Tobą, przekazując szczegółowe informacje o wszelkich podstawach prawnych, celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Okres przechowywania

Twoje dane są przechowywane tak długo, jak długo aktywne jest Twoje konto lub do momentu, do którego dane są potrzebne w celu dostarczenia wymaganej usługi.

Aby zachować zgodność z regulacjami podatkowymi, informacje dotyczące Twoich płatności są przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Kodeksem Postępowania Podatkowego i Ubezpieczeniowego Republiki Bułgarii.

Po upływie tego okresu wszystkie dane osobowe i istniejące kopie zostaną usunięte, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego wymaga ich przechowywania przez dłuższy okres. Twoje dane osobowe mogą zostać przechowane dłużej w celu spełnienia wymogów prawnych, wszelkich zgłoszonych wniosków, rządowych śledztw lub dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń naszych warunków oraz zasad lub też w celu innego sposobu zapobieżenia ewentualnym szkodom.

Dokładamy wszelkich niezbędnych kroków, aby usuwać dane osobowe oraz wszelkie ich kopie zapasowe ze wszystkich naszych systemowych baz danych, zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania oraz dostępnymi mechanizmami. Na bieżąco usuwane są dane osobowe powiązane z kontami, zidentyfikowanymi przez system jako nieaktywne, w rozumieniu braku odnotowania logowania do konta przez okres sześciu miesięcy lub dłużej.

6. Pliki cookie oraz “web beacons’’

6.1. Pliki cookie

Pliki cookie (potocznie zwane „ciasteczkami”) to pliki tekstowe, zawierające niewielkie ilości danych przechowywane na Twoim urządzeniu. Pozwalają one rozpoznać przeglądarkę oraz zapamiętać określone dane. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie, których używamy, można znaleźć w poniższej tabeli.

Istnieją cztery główne grupy plików cookie, których używamy w naszych usługach zgodnie z ich przeznaczeniem:

 • Pliki niezbędne – są konieczne do utrzymania i prawidłowego działania naszych usług.
 • Pliki funkcyjne – są zbierane w celu spersonalizowania doświadczenia użytkownika z naszymi usługami.
 • Pliki analityczne – to zbiór informacji niezbędnych do utrzymania interakcji użytkownika z naszymi usługami, w tym: dane o liczbie wizyt, bezpośrednie miejsca logowania, liczba użytkowników itp., przechowywany w celu poprawy wydajności, pomiaru działań marketingowych oraz jakości naszych usług.
 • Pliki reklamowe i marketingowe.
 • Tymczasowe pliki sesyjne – służą do tymczasowej identyfikacji użytkownika i są przechowywane tylko i wyłącznie w trakcie aktywnego korzystania z naszych usług. Po wylogowaniu się z konta, zamknięciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego dane zostają usuwane.
 • Pliki trwałe – pliki te pozostają na dysku twardym do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika lub też systemowego czyszczenia przeglądarki z plików cookie, zależnego od okresu przechowywania i daty wygaśnięcia danego pliku.
NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE
TYP PLIKU DZIAŁANIE BEZPOŚREDNI / POŚREDNI SESYJNY / TRWAŁY CZAS PRZECHOWYWANIA
PHPSESSID przechowywanie danych na temat użytkownika, umożliwiających grę bezpośredni sesyjny do zakończenia sesji
FUNKCYJNE PLIKI COOKIE
TYP PLIKU DZIAŁANIE BEZPOŚREDNI / POŚREDNI SESYJNY / TRWAŁY CZAS PRZECHOWYWANIA
valid_user autologin last_game_domain gateUrl access cookie_mail cookie_world KNW_LLW zapewnienie funkcji „zapamiętaj mnie”, umożliwiającej logowanie do usługi bez konieczności każdorazowego podawania nazwy użytkownika i hasła bezpośredni trwały 1 miesiąc
lp_custom_lang zapamiętywanie wybranych preferencji językowych bezpośredni trwały 12 miesięcy
chatLastHeightValue chatLastWidthValue zapamiętywanie wybranych preferencji w pozycjach menu bezpośredni trwały 10 dni
new-lady-events zapamiętywanie wybranych preferencji w zakresie personalizacji treści bezpośredni trwały 1 dzień
cookieconsent_dismissed zapamiętywanie wybranych preferencji w pozycjach menu bezpośredni trwały 12 miesięcy
ANALITYCZNE PLIKI COOKIE
TYP PLIKU DZIAŁANIE BEZPOŚREDNI / POŚREDNI SESYJNY / TRWAŁY CZAS PRZECHOWYWANIA
__utma, __utmb, __utmc, ..., __utmz dostarczanie informacji o sposobie dotarcia do gry: pliki _utmz rejestrują źródło dotarcia (wyszukiwarka, link, itd.) pliki _utma przechowują dane o ilości odwiedzin użytkownika pliki _utmb oraz _utmc rejestrują łączny czas przebywania w grze pośredni (Google Analytics trwały nie dotyczy (pośredni typ cookie)
REKLAMOWE I MARKETINGOWE PLIKI COOKIE
TYP PLIKU DZIAŁANIE BEZPOŚREDNI / POŚREDNI SESYJNY / TRWAŁY CZAS PRZECHOWYWANIA
dotyczy tylko wersji mobilnych za pośrednictwem Google Play/Apple App Store oraz Huawei App Gallery dostarczanie spersonalizowanych reklam, ograniczanie liczby wyświetleń, zbiorcze raportowanie oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom pośredni (Google AdMob) SESYJNY nie dotyczy (pośredni typ cookie)

Przechowywanie niezbędnych plików cookie jest konieczne do prawidłowego działania naszych usług i tym samym nie wymaga zgody ze strony użytkownika. Zgodę na wykorzystanie reszty z rodzajów stosowanych przez nas plików cookie możesz wyrazić klikając przycisk „Akceptuję i zgadzam się” w sekcji plików cookie, znajdującej się na dole ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google AdMob, prosimy zapoznać się z Warunkami Prywatności firmy Google, które są dostępne pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Wszystkie rozwiązania stosowane przez współpracujące podmioty trzecie są zgodne z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony danych.

Każdy użytkownik ma możliwość skontrolowania, ograniczenia, a nawet usunięcia plików cookie w ustawieniach swojego urządzenia, z którego korzysta. Może również blokować je poprzez instalację odpowiednich wtyczek do przeglądarki internetowej. Informujemy, że w przypadku skorzystania z tych opcji, może zajść konieczność ręcznego ustawienia preferencji. Prosimy mieć na uwadze, że ograniczenie lub odmowa korzystania z plików cookie może wpłynąć na jakość naszych usług, a część z nich może funkcjonować nieprawidłowo lub wcale i z tego względu nie jest to działanie zalecane.

6.2. Sygnały “web beacons”

Tak zwane web beacons to sygnały nawigacyjne w sieci web, znane również jako piksele śledzące, czyli małe obrazy ilustrujące wirtualny ślad użytkownika sieci. Są wykorzystywane celem określenia sposobu dotarcia do naszego serwisu oraz mogą służyć mierzeniu naszej skuteczności marketingowej, sprawdzania liczby odwiedzin, jak również śledzenia, czy mail z wiadomością od nas został otwarty.

Dzięki sygnałom web beacons zbieramy następujące, niemożliwe do zidentyfikowania informacje: statystyczną liczbę użytkowników, którzy dotarli do naszych usług za pośrednictwem innych portali.

7. Funkcje udostępniania w mediach społecznościowych

Nasze usługi mogą oferować funkcje udostępniania w mediach społecznościowych oraz inne narzędzia, takie jak przycisk „lubię to” na Facebooku, który umożliwia udostępnianie danych wygenerowanych podczas korzystania z naszych usług w serwisie Facebook. Korzystanie z takich funkcji i sposób, w jaki przetwarzają one Twoje dane, zależy od polityki prywatności danego serwisu.

8. Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są gromadzone i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku przekazania danych do kraju spoza EOG, podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ich ochrony i zagwarantowania bezpieczeństwa.

9. Prawa użytkownika i sposoby ich egzekwowania

Masz prawo do:

 • Wycofania swojej zgody na spersonalizowane reklamy i/lub powiadomienia push.
 • Uzyskania dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat w formacie pliku przenośnego.
 • Żądania korekty wszelkich zebranych danych osobowych, gdy są one niedokładne.
 • Otrzymania kopii swoich danych osobowych w formie elektronicznej.
 • Zażądania usunięcia danych osobowych, czyli do tzw. prawa do bycia zapomnianym. Prawo to nie ma jednak zastosowania bezwzględnego; wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiadane dane osobowe są potrzebne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi (istnieje obowiązek przechowywania tych danych ze względu na interes publiczny).
 • Otrzymywania od nas informacji o naszych działaniach w związku z Twoimi danymi osobowymi, w tym celach ich gromadzenia, okresie przechowywania, sposobach zbierania, procesach automatycznego przetwarzania, itp.
 • Otrzymania swoich danych celem przeniesienia ich do innego administratora.
 • Wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego Twojego miejsca stałego pobytu w państwie członkowskim, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego uchybienia, jeśli uznasz, że doszło do naruszenia danych osobowych.

W celu wyegzekwowania swoich praw może również skontaktować się z nami pod adresem e-mail: privacy@xs-software.com lub za pośrednictwem kanałów wsparcia technicznego usługi, z której korzystasz. Możesz również skontaktować się z nami listownie, pisząc na adres: Bulwar Aleksandyra Malinowa 78, 1799 Sofia, Bułgaria (ang: 78 Alexander Malinov Blvd., Sofia 1799, Bulgaria).

Aby zarządzać swoimi informacjami profilowymi, użyj opcji ustawień dostępnych w usłudze, z której korzystasz.

Na wszystkie zapytania dotyczące ochrony prywatności staramy się odpowiadać bez zbędnej zwłoki. Jeśli mimo to masz niezaspokojone wątpliwości dotyczące wykorzystania Twoich prywatnych danych, możesz skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

10. Sposób udostępniania danych

10.1. Informacje udostępniane w celu świadczenia usług

Podczas rejestracji w jednej z naszych usług, tworzymy Twój profil, który jest dostępny dla innych użytkowników. Udostępniane informacje mogą zawierać nazwę użytkownika i/lub nazwę postaci, nazwę kraju oraz wszelkie dodatkowe informacje, którymi świadomie dzielisz się z innymi użytkownikami. Ponadto, korzystając z naszych usług, godzisz się na udostępniane innym użytkownikom przeglądającym Twój profil takich danych, jak wszelkie rankingi i klasyfikacje, zdobyte punkty i doświadczenie, posiadane przedmioty itp.

Ponadto Twoje dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim w celu świadczenia naszych usług. Twoje dane, którymi dzielimy się z naszymi partnerami, w tym platformami udostepniającymi nasze gry, są przekazywane celem wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów, monitorowania i weryfikacji korzystania z naszych usług oraz oceny działań marketingowych, zarówno naszych, jak i naszych partnerów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych partnerów, ich polityki prywatności oraz podjętych zobowiązań wynikających z RODO, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: privacy@xs-software.com.

10.2. Informacje, które są udostępniane w celu ochrony naszych usług i przestrzegania prawa

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania informacji na Twój temat, gdy w dobrej wierze uważamy, że wymagają tego od nas przepisy prawa oraz gdy jest to potrzebne do wykrywania i reagowania na wszelkie możliwe oszustwa, czy też zapobiegania nieautoryzowanemu korzystaniu z naszych usług, naruszeniu naszych warunków lub innym niezgodnym z prawem, szkodliwym działaniom, celem ochrony naszych użytkowników.

W związku z tym Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim w następujących, szczególnych okolicznościach:

 • w celu spełnienia wymogów prawnych w postepowaniach sądowych, w których stroną jest XS Software lub podmioty powiązane, w następstwie wystosowanego nakazu sądowego;
 • w celach śledczych, jeśli pada podejrzenie popełnienia takiego przestępstwa, jak oszustwo lub kradzież tożsamości;
 • organom Administracji Publicznej w zakresie ich prawnej odpowiedzialności, w tym organom podatkowym i celnym, jednostkom ds. dochodzeń finansowych oraz innym niezależnym organom administracyjnym;
 • w związku ze sprzedażą, zakupem lub inną transakcją biznesową, fuzją, rozwiązaniem, reorganizacją czy likwidacją XS Software; w takiej sytuacji dane zostają przekazane nabywającemu prawa sukcesorowi;
 • kiedy uważamy, że jest to konieczne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa XS Software lub innych osób; jak też gdy…
 • …jest to wymagane lub dopuszczalne przez prawo, włączając w to wszelkie zobowiązania wynikające z podpisanych przez XS Software umów.

11. Środki

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki technologiczne, techniczne i organizacyjne, aby właściwie zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Są one przechowywane na ściśle strzeżonych serwerach i tylko określone osoby mają do nich dostęp w zakresie świadczonych przez nas usług.

Nasze usługi posiadają certyfikat SSL, czyli uniwersalny protokół sieciowy, który stanowi dodatkową gwarancję bezpiecznego korzystania z naszych usług.

Aby zapewnić poziom bezpieczeństwa adekwatny do istniejącego ryzyka, wdrażamy szereg innych środków zapobiegawczych, w tym pseudonimizację oraz szyfrowanie danych osobowych, zapewniamy ciągłą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz usług przetwarzania, jak też regularnie testujemy i oceniamy skuteczność przedsięwziętych przez nas kroków zapobiegawczych.

Niektóre z wyżej wymienionych informacji są przechowywane w postaci uniemożliwiającej bezpośrednią identyfikację.

W przypadku naruszenia, podejmujemy wszelkie możliwe procedury działania - w sposób niezwłoczny i zgodnie z obowiązującymi przepisami - tak, aby uniknąć szkód materialnych lub niematerialnych oraz chronić dane osobowe użytkowników. Podejmujemy również stosowne kroki gwarantujące przywrócenie dostępu do danych osobowych w możliwie najszybszym czasie, utraconych na skutek uszkodzenia fizycznego.

12. Korzystanie z naszych usług przez dzieci

Nasze usługi nie są adresowane dzieciom; nie mają prawa korzystać z nich osoby poniżej 18 roku życia, przebywające zarówno na terytorium Bułgarii, jak i każdego innego kraju, czyli osoby, które nie osiągnęły pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju.

Nie zbieramy świadomie danych osobowych, ani nie zezwalamy na korzystanie z naszych usług osobom poniżej wspomnianego wieku, czyli nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jeśli nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług i powierzania nam Twoich danych osobowych. Jeśli natomiast podejrzewasz, że możemy posiadać informacje na temat osoby poniżej 18 roku życia, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Wszystkie dane osobowe dotyczące osób, które nie nabyły jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych, zostaną usunięte.

Nie ponosimy odpowiedzialności za już przekazane nam nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane.

13. Organ nadzorczy

Lokalnym organem nadzorczym na terytorium Republiki Bułgarii w sprawach dotyczących danych osobowych jest:

Komisja Ochrony Danych Osobowych, adres: Bulwar Tsvetana Lazarova 2, 1592 Sofia, tel.: +359 2915 3580, fax +359 2915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: http://www.cpdp.bg/.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@xs-software.com.

RAZEM Z NAMI CIESZ SIĘ NASZYMI USŁUGAMI!