Vseobecne obchodne podmienky XS Software

1. Rozsah platnosti

Tieto Podmienky stanovuju prava a povinnosti XS Software .

XS Software je tiez v tychto Podmienkach oznacovana ako "my", "nas", "nase" vo vztahu k on-line hram ("Hry") a v suvisiacich sluzbach (dalej len "Herna sluzba") poskytovanym prostrednictvom tejto webove stranky a vsetkych ostatnych projektov XS Software, nasej znacke XS Software.com (www.XS Software.com) alebo u mobilnych aplikacii. Vstupom na tieto webove stranky, mobilne aplikacie a registraciou do hier ako Uzivatel suhlasite s tymito Podmienkami. Ak nie ste Uzivatel, aj tak musite potvrdit, ze sa suhlasite s tymito Podmienkami pri kazdom vstupe na Hry a Herne sluzby. K tymto podmienkam mozete mat pristup kedykolvek prostrednictvom odkazu Podmienky v spodnej casti na stranke Hier.

Ucastnici hier spolocnosti XS Software a pouzivatelia herneho portalu XS Software.com su dalej oznacovani ako "uzivatelia”. Pokial sa v tychto Vseobecnych obchodnych podmienkach (dalej ako "VOP”) hovori o "hrach” alebo "sluzbach”, mysli sa tym a takto su oznacovane hry a sluzby spolocnosti XS Software.

XS Software poskytuje sluzby uzivatelom tychto hier a sluzieb vyhradne na zaklade tychto VOP. VOP uzivatelov nie su vyslovene sucastou zmluvy, iba ak by s tymito podmienkami spolocnost XS Software vyslovene pisomne suhlasila.

Nasledujuce Terminy & Podmienky platia pre pouzivanie herneho portalu XS Software.com, rovnako ako pre on-line hier, Mobilne aplikacie a sluzby XS Software. Pouzivanie moze byt v prvej rade dosiahnute osobnym pocitacom, ktory je pripojeny na internet cez telefon, ISDN, DSL alebo ine ekvivalentne internetove pripojenie. Okrem toho je pouzivanie mozne pomocou roznych inych koncovych pristrojov, ktore su schopne sa pripojit k internetu, pricom v takomto pripade moze byt obmedzeny rozsah funkcii a/alebo grafika.

Predmetom tychto VOP nie su pripadne otazky, ktore mozu nastat v suvislosti s ponechanim pripojenia a spojenia webovych stranok a online hier a software tretich osob (prehliadac, software), pretoze tieto sluzby nie su poskytovane spolocnostou XS Software.

1.1 Uzivatelia

1.1.1 XS Software ponúka svoje hry a služby uzívateľom vzhľadom na Bulgaria Občiansky Zákonník. Pouzivanie hier a sluzieb spolocnosti XS Software na zarobkovu cinnost alebo na ine komercne ucely je vylucene.

1.1.2 K pouzivaniu su opravnene osoby, ktore bud v okamziku prihlasenia k pouzivaniu dovrsili 18. rok zivota.

1.1.3 Prihlasenim sa k pouzivaniu hier a/nebo sluzieb uzivatel vyslovene (i) potvrdzuje svoju plnoletost a sposobilost k pravnym ukonom.

1.2 Predmet zmluvy, uzivanie a zmena hier a sluzieb

1.2.1 Spolocnost XS Software umoznuje uzivatelom v ramci dostupnych technickych a prevadzkovych moznosti ucast na hrach a sluzbach, ktore ponuka na internete.

1.2.2 Ucast na hrach sluzi len na zabavu.

1.2.3 Pri sluzbach ponechava spolocnost XS Software k dispozicii na XS Software.com-portali urcite informacie a umoznuje uzivatelovom okrem ineho davat na siet informacie, vytvarat individualne osobne profily, do ktorych mozu nahliadat ostatni uzivatelia hier, sluzieb a tretie strany.

Dalej moze uzivatel prostrednictvom XS Software.com komunikovat s tretimi stranami, vymienat si fotky, videa, hry a pokial je to mozne, hudbu a ine medialne obsahy, zverejnovat blogy a komentare, vydavat hodnotenia o hrach, o inych uzivateloch, tretich stranach alebo transakciach.

1.2.4 Uzivanie je umoznene tak, ze spolocnost XS Software poskytuje na prislusnych URL hier resp. sluzieb aplikaciu, ktora je pre ucast potrebna. XS Software si vyhradzuje pravo ponukat hry – prip. s inym rozsahom funkcii – i na datovych nosicoch, ktore je mozne zakupit. Predaj hier nepodlieha tymto obchodnym podmienkam.

1.2.5 Ucast na hrach a pouzivanie sluzieb je vyhradene len osobam, ktore si registraciou vytvorili konto zakaznika (dalej ako "konto"). Konto moze byt vytvorene na hernom portali XS Software.com alebo na prislusnej URL hry. Konto vytvorene na hernom portali XS Software.com opravnuje uzivatelov k pouzivaniu vsetkych hier za predpokladov uvedenych v bode 1.1.

1.2.6 Prihlasenie, cize ziadost o otvorenie uctu, prebieha vyplnenim formularu a zadanim roznych informacii. Pouzivanie hier a/alebo sluzieb bude umoznene od okamihu, ked spolocnost XS Software vytvori pre uzivatela konto.

1.2.7. Uzivatel je opravneny si na XS Software.com vytvorit i viacero kont. V niektorych hrach prevadzkovanych spolocnostou XS Software sa uzivatel smie zucastnit len s jednym kontom ("Zakaz multikont"). Blizsie informacie su uvedene v pravidlach hry. XS Software naliehavo doporucuje uzivatelom, ktori disponuju viacerymi kontami, aby si presne prestudovali pravidla hry, pretoze porusenie zakazu multikont moze byt potrestane okamzitym zablokovanim uzivatela.le aj v hrach, kde smie mat uzivatel viacero kont, je zakazane, aby konta rovnakeho uzivatela navzajom komunikovali alebo inym sposobom vzajomne spolupracovali ("Zakaz pushingu”). Konto nesmie byt pouzite na to, aby sa vytvarali vyhody inemu kontu rovnakeho uzivatela, napr. tym, ze v ramci hry budu prevedene predmety alebo ciastky hernej meny z jedneho konta na ine konto rovnakeho uzivatela, alebo k tomu, aby jedno konto bojovalo s inym kontom alebo proti inemu kontu rovnakeho uzivatela.

1.2.8 Po vytvoreni konta sa moze uzivatel zucastnit prislusnej hry/sluzby tak, ze si otvori herny portal XS Software.com alebo prislusnu URL a prihlasi sa do hry.

1.2.9 Pouzivanie hier a sluzieb je povolene len prostrednictvom internetoveho prehliadaca alebo specialnych tools, ktore XS Software poskytne k dispozicii alebo ktore vyslovne schvali ("Zakaz pouzivania neautorizovanych skriptov"). To predovsetkym znamena, ze je zakazane pouzivanie programov, ktore svojou cinnostou sposobuju nadmerne pretazenie serveru. Je zakazane pouzivanie software pre systematicke alebo automaticke ovladanie hier alebo jednotlivych hernych funkcii (pouzitie botov, makra), pre reprodukciu alebo vyhodnocovanie hier, prvkov alebo obsahov hier, ktore su nastavene na platforme XS Software.com.

1.2.10 Je zakazane aby sa bugy a/alebo chyby v programovani pouzivali pre vlastne ciele. Informacie o bugoch by mali byt co najskor oznamene v Bug-fore, v IRC alebo emailom.

1.2.11 Uzivatel nema narok na otvorenie konta alebo na zverejnenie akychkolvek obsahov na XS Software.com.

1.2.12 Hry a sluzby su priebezne aktualizovane, upravovane, rozsirovane a obmenovane. Uzivatel teda dostane len pravo na pouzivanie jednotlivych hier a sluzieb v prave aktualnom vydani.

1.2.13 Pouzivanie hier v ich zakladnej verzii je bezplatne. Urcite funkcie a prislusenstvo je k dispozicii len platiacim uzivatelovom (pozri bod 7). Pokial v popisoch jednotlivych sluzieb nie je dojednane inac, pouzivanie tychto sluzieb je bezplatne.

1.2.14 Narok uzivatela na zachovanie hier a/alebo sluzieb vo verzii, ktora existovala pri uzatvoreni zmluvy, neexistuje. XS Software si vyhradzuje pravo pozastavit prevadzkovanie hier a/alebo sluzieb kedykolvek, bez udania dovodov. Uzivatel moze podla svojho rozhodnutia pozadovat, aby mu v takomto pripade boli predom uhradene platby (napr. za Premium funkcie) pripisane k dobru v inych hrach a/alebo sluzbach, ktore prevadzkuje XS Software, alebo moze pozadovat, aby spolocnost XS Software predom uhradene ciastky vratila. Pravo uzivatela vypovedat zmluvu na neuzivatelne hry a/alebo sluzby s okamzitou platnosti zostava nedotknute. Dalsie naroky uzivatela su vylucene, pokial to nie je v tychto VOP vyslovne stanovene inak.

2. Navrh a uzatvorenie zmluvy

2.1 Vyplnenim registracneho formulara odovzdava uzivatel zavazny navrh na uzatvorenie zmluvy o uzivani hier a sluzieb (tiez aj "Ziadost o uzivanie"). Za tymto ucelom je treba uplne a spravne vyplnit vsetky potrebne udaje registracneho formulara.

2.2 Zmluva medzi XS Software a uzivatelom bude realizovana prijatim ziadosti o uzivani spolocnostou XS Software. Prijatie moze prebehnut vyslovne alebo prvnym aktom plnenia spolocnostou XS Software.

2.3 Dorucenie ziadosti o uzivanie bude neodkladne potvrdene spolocnostou XS Software elektronickou cestou na uzivatelom uvedenu emailovu adresu. Potvrdenie o doruceni nepredstavuje ziadne zavazne prijatie ziadosti o uzivanie. Potvrdenie o doruceni vsak moze byt spojene s prehlasenim o prijati.

3. Pravo na odvolanie

Uzivatel moze odvolat svoje prehlasenie o uzavreti zmluvy o uzivani hier a sluzieb a o objednavke premioveho prislusenstva v rozmedzi dvoch tyzdnov bez udania dovodov pisomnou formou (napr. list, fax, e-mail). Lehota zacina plynut po obdrzani tohoto poucenia v textovej forme, ale nie pred uzavrenim zmluvy a tiez nie, pokial XS Software nesplni svoje informacne povinnosti v sulade s § 312c odst. 2 BGB, § 1 odst. 1, 2, 4 BGB-InfoV a § 312e odst. 1 veta 1 BGB, § 3 BGB-InfoV (od 11. juna 2010: clanok 246 § 2 v spojeni s § 1 odst. 1 a 2 EGBGB a svoje povinnosti podla § 312e odst. 1 veta 1 BGB v spojeni s clankom 246 § 3 EGBGB). K dodrzaniu odvolacej lehoty postaci vcasne odoslanie odvolania.

Odvolanie je potrebne adresovat na:

XS Software

Sofia, Bulgaria

V pripade odvolania prostrednictvom emailu je potrebne v predmete uviest nazov hry, prip. premioveho prislusenstva a/alebo sluzby a meno uzivatela.

V pripade platneho odvolania musia obe strany vratit uz prijate plnenia a podla okolnosti i vydat spat ziskany prospech. Pokial uzivatel nemoze spolocnosti XS Software odovzdat spat prijate plnenia uplne alebo len ciastocne, alebo len v zhorsenom stave, musi uzivatel spolocnosti XS Software poskytnut prip. nahradu hodnoty.

4. Dostupnost

XS Software zarucuje dostupnost hier a sluzieb rocne v priemere 90% (devatdesiat percent). Vynimkou su obdobia, v ktorych servery herneho portalu XS Software.com alebo jednotlivych hier nie su na internete dostupne z dovodu technickych alebo inych problemov, ktore nespadaju do oblasti vplyvu spolocnosti XS Software (vyssia moc, zavinenie tretich stran atd.) a obdobi, pocas ktorych sa vykonavaju bezne udrzbarske prace. Zodpovednost spolocnosti XS Software za nedostupnost hier a sluzieb zostava pri zamere a hrubej nedbalosti nedotknuta. XS Software moze obmedzit pristup ku sluzbam, pokial je to nutne v zaujme bezpecnosti sietovej prevadzky, zachovania sietovej integrity, predovsetkym v zaujme zabranenia zavaznym porucham siete, software alebo ulozenych udajov.

5. Pristup a zoznamenie sa s VOP, zmeny a dalsie oznamenia, nadviazanie kontaktu zo strany uzivatela

5.1 Odoslanim ziadosti o uzivani a uzivanim hier a/alebo sluzieb uzivatel uznava VOP. Podmienky platia pre akekolvek prihlasenie na portali XS Software.com, predovsetkym pre kazdu ucast na hrach a/alebo pri uzivani sluzieb. VOP mozu byt pred odoslanim ziadosti o uzivani uzivatelom vytlacene alebo ulozene na trvalom mediu.

5.2 XS Software si vyhradzuje pravo kedykolvek s ucinnostou do buducnosti tieto VOP zmenit alebo ich doplnit, pokial sa to povazuje za nutne a pokial tym nebude uzivatel znevyhodneny a nebude sa to priecit dobrym mravom.

5.3 Zmeny VOP budu oznamene vhodnym sposobom spravou v textovej podobe. Oznamenie spravidla prebieha zverejnenim na webovych strankach hier a/alebo prislusnych sluzieb, ktore prevadzkuje XS Software, alebo emailom. Zmeny VOP budu uzivatelovi v kazdom pripade oznamene pri najblizsom prihlaseni sa po zmene a to formou zvyrazneneho oznamenia.

5.4 Uzivatel moze, po oznameni zmien vo VOP a dani na vedomie, vzniest do 14 (strnast) dni namietku proti VOP. Pokial uzivatel proti zmenenym podmienkam nepoda v lehote 14 dni po oznameni a dani na vedomie pisomnu namietku voci spolocnosti XS Software alebo pokial hry a/alebo sluzby nadalej vyuziva, stanu sa zmenene alebo doplnene podmienky pre neho ucinne. Pokial uzivatel v prepisanej lehote vznesie namietku, su obe strany opravnene zmluvu vypovedat s vypovednou dobou jeden mesiac, pokial uz neexistuje podla bodu 8.1 pravo na vypoved v akejkolvek dobe. Az do ukoncenia zmluvy nadalej platia povodne VOP. Pripadne odmeny za poskytnute sluzby, ktore boli uhradene predom, mimo obdobia ukoncenia, budu uzivatelovi v tomto pripade vratene podielovo. Dalsie naroky uzivatela su vylucene.

5.5 XS Software bude v informovani o zmenach zvlast upozornovat na moznost podat namietku a moznost vypovede, na lehotu a pravne ucinky, predovsetkym s ohladom na uz spomenute podanie namietky.

5.6 XS Software bude s uzivatelom komunikovat spravidla prostrednictvom emailu, pokial to nebude tymito VOP alebo inou dohodou s uzivatelom urcene inak. Uzivatel zabezpeci, aby ho emaily, ktore budu zasielane spolocnostou XS Software, zastihli na emailovej adrese, ktoru uviedol pri registracii alebo o nej neskor informoval spolocnost XS Software. Uzivatel sa o to postara okrem ineho i vhodnym nastavenim filtra spamu a tuto adresu bude pravidelne kontrolovat. Pre ostatny pisomny styk zostava spolocnosti XS Software vyhradene, aku formu korespondencie si zvoli.

5.7 Uzivatel pri kazdom nadviazani kontaktu s XS Software uvedie, na ktoru z hier a/alebo sluzieb a na ktore herne konto resp. konto sluzieb sa jeho ziadost vztahuje.

6. Navody a pravidla hier

6.1 Navody a pravidla prislusnych hier a sluzieb su zverejnene na hernom portaly XS Software.com resp. na prislusnej webovej stranke hry/sluzby.

6.2 Uzivatelovi je zname, ze vo svete hier hra spolu s velkym poctom inych uzivatelov resp. ze na XS Software.com komunikuje s roznymi uzivatelmi sluzieb. Aby bola umoznena bezproblemova suhra, je potrebne dodrziavat pravidla. Ucastou uzivatel uznava pravidla hier a predpoklady pre ucast na sluzbach ako zavazne.

6.3 Uzivatel sa i inak zdrzi vsetkeho, co rusi prevadzku hier a sluzieb a bezproblemovu suhru.

7. Tarifne stupne, platobne podmienky, oneskorene platby

7.1 Online hry

7.1.1 Zakladna verzia

XS Software poskytuje hry uzivatelom v zasade od okamziku vytvorenia konta (vid vyssie 1.2). V tomto pripade je uzivatelovi k dispozicii najprv len zakladna verzia. Vytvorenie konta a uzivanie zakladnej verzie je bezplatne. Zakladna verzia nie je casovo obmedzena (nehladiac na pravo spolocnosti XS Software na zastavenie hier) a hru je mozne v plnej miere hrat. V zakladnej verzii vsak nema uzivatel k dispozicii vsetko prislusenstvo.

7.1.2 Premium-prisusentvo

Uzivatel ma moznost obdrzat po zaplateni uhrady prislusenstvo, ktore nie je k dispozicii v zakladnej verzii (dalej ako: Premium-prislusenstvo). Pri jednotlivych hrach moze byt ponuknute rozne Premium-prislusenstvo. Na webovej stranke hier su informacie o tom, ake Premium-prislusenstvo sa ponuka a za akych cenovych podmienok, ake ma funkcie a ake predpoklady vyzaduje.

Pritom sa moze podla konkretneho Premium-prislusenstva a tarify jednat o jednorazove platby, o nabitie kreditu, ktory je v kazdej hre pouzivany podla pravidiel hry pre urcite funkcie, alebo o platby, ktore su poskytnute na urcite casove obdobi (napriklad dni, tyzdne, mesiace, stvrtrok, pol roka, rok).

Hry sa stale vyvijaju dopredu.XS Software si preto vyhradzuje pravo kedykolvek ponuknut nove Premium-prislusenstvo. Pri adaptacii a dalsom vyvoji hier si spolocnost XS Software rovnako vyhradzuje pravo dalej neponukat jednotlive Premium-prislusenstvo a/alebo ho tiez ponuknut v bezplatnej zakladnej verzii (vid. vyssie 7.1.1). Pokial uz uzivatel vykonal za Premium-prislusenstvo platby na obdobie, ktore je v buducnosti, a nemoze ho uzivat, pretoze sa uz neponukaju a/alebo ak su k dispozicii i v bezplatnej zakladnej verzii, XS Software namiesto toho ponukne, podla vyberu uzivatela, vymennym sposobom ine Premium-prislusenstvo a/alebo –podla casoveho podielu- vrati uzivatelovi uhradenu ciastku.V tomto pripade je uzivatelovi povolene vypovedat zmluvu o uzivani s okamzitou platnostou. Dalsie naroky uzivatela su vylucene.

Pokial je uzivatel neplnolety, objednavkou Premium-prislusenstva vyslovne potvrdzuje, ze mu boli za tymto ucelom alebo k volnemu disponovaniu prenechane financne prostriedky, ktore su nutne na zaplatenie Premium-prislusenstva.

Pokial je pri jednotlivych hrach mozny pristup prostrednictvom stiahnuteho software pre mobilne telefony, platia pre vzniknute naklady pravidla pre Premium-prislusenstvo.

7.1.3 Predplatne / automaticke predlzenie

Pokial platby za Premium-prislusenstva maju byt uhradene za urcite casove obdobie, uzivatel uzavrie predplatne, ktore sa automaticky predlzi, pokial ho uzivatel nevypovie s lehotou uvedenou v bode 8.2 o konci prislusneho casoveho obdobia. Doba trvania predplatneho je uvedena v pravidlach, ktora su pouzivane pre prislusnu hru.

7.1.4 Platobne podmienky, splatnost

Spolocnost XS Software je opravnena platby za uzivanie Premium-prislusenstva pozadovat predom (vid vyssie 7.1.2). Odmeny za poskytnute sluzby su splatne uzatvorenim zmluvy a budu uhradene z bankoveho uctu, resp. kreditnych kariet, na zaklade udajov ktore uvedie uzivatel, alebo inym, uzivatelom vybranym, sposobom (napriklad Premium-SMS-kou). Inkasovana ciastka bude na vyuctovani kreditnej karty resp. na vypise z uctu oznacena ako WWW.XS Software.COM alebo XS Software.

7.1.5 Upravy odmien

XS Software je kedykolvek opravnena trvale alebo na urcitu dobu znizit ceny alebo trvale ci na urcitu dobu ponuknut nove vyrobky, vykony alebo sposoby vyuctovania. XS Software je okrem toho opravnena kedykolvek zmenit ceny s lehotou 6 tyzdnov po predchadzajucom pisomnom oznameni alebo oznameni emailom na emailovu adresu, ktoru uzivatel uvedie. Zmenena cena plati, pokial uzivatel do siestich tyzdnov po oznameni voci zmenenej cene nevznesie namietku. Zmluvny vztah bude potom pokracovat podla zmenenych podmienok/cien. XS Software bude v informovani o zmenach zvlast upozornovat na moznost podat namietku a moznost vypovede, na lehotu a pravne ucinky, predovsetkym s ohladom na uz spomenute podanie namietky.

Pokial uzivatel v lehote vznesie namietku, su obe strany opravnene zmluvu vypovedat s vypovednou dobou jeden mesiac, pokial podla bodu 8.1 uz neexistuje pravo na vypoved v akejkolvek dobe. Az do ukoncenia zmluvneho vztahu nadalej platia povodne tarify.

Pripadne odmeny za poskytnute sluzby (platby), ktore boli uzivatelom spolocnosti XS Software uhradene mimo obdobia ukoncenia, budu uzivatelovi vratene podielovo. Dalsie naroky uzivatela su vylucene.

7.2 Meskajuce platby

V pripade oneskorenych platieb je spolocnost XS Software opravnena pozadovat uroky vo vyske 5% nad prislusnou zakladnou urokovou sadzbou. Dalej je spolocnost XS Software v pripade oneskorenych platieb opravnena pozastavit sluzby, prip. okamzite zablokovat konta uzivatela. Pre obdobie zablokovania nevznika uhrada za pripadne predplatne. XS Software je vsak opravnena vyuctovat manipulacny poplatok za zablokovanie, oznamenie o zablokovani a zruseni zablokovania, prip. za zriadenie noveho konta v pripade uplnej platby. Vyska manipulacneho poplatku je uvedena na hernom portali XS Software.com pri otvoreni prislusnej hry resp. sluzby. Uzivatel ma vsak vo vsetkych pripadoch moznost dokazat, ze nevznikla skoda nebo ze skoda je podstatne nizsia.

7.3 Direct Debit Reversals, Cancellation Fees

Pokial spolocnosti XS Software vzniknu zamietnutim platby vinou uzivatela alebo nedostatocnym krytim jeho bankoveho uctu, ktore zavinil uzivatel poplatky a/alebo pokial spolocnosti XS Software vzniknu naslednym stornovanim inkasnych prikazov storno-poplatky, takto vzniknute naklady nesie uzivatel. XS Software je opravnena pozadovat tieto naklady spolu s povodnou sumou opatovnym inkasom z uctu uzivatela. Pokial prebehne platba odmien jednoduchym inkasom alebo inkasom z kreditnej karty a dojde ku zamietnutiu platby, XS Software zapocita manipulacny poplatok vo vyske 9,60 Euro za jednoduche inkaso/inkaso z kreditnej karty s pripocitanim bankovych poplatkov, ktore spolocnosti XS Software vzniknu. Uzivatel ma vsak vo vsetkych pripadoch moznost dokazat, ze nevznikla skoda nebo ze skoda je podstatne nizsia.

7.4 Ziadna zaruka vyhry

XS Software nezarucuje uzivatelom vyhry. Uzivatelia nemaju narok na vyplatenie vyhry, pokial tento narok vyslovne nevyplyva z tychto VOP.

Narok na vyplatenie vyhry moze existovat len vtedy, pokial bola tato vyhra spolocnostou XS Software vyslovne prislubena.

Narok neexistuje ani vtedy, ked XS Software zisti, ze by mozny narok na vyhru mohol vzniknut na zaklade manipulacie – technickeho alebo pravneho druhu a/alebo na zaklade akejkolvek z hladiska trestneho prava relevantnej manipulacie vobec. Svojou ucastou na hrach spolocnosti XS Software uzivatel prehlasuje, ze suhlasi s tym, aby XS Software mohla kedykolvek pozadovat rozsiahle vysetrovanie ohladom opravnenosti naroku na vyhru a medzitym mohla bez zvlastneho suhlasu uzivatela vyplatenie vyhry odopriet. Narok na vyhru prepada i vtedy, ak sa uzivatel chova v rozpore s pravidlami hry. V spornych otazkach lezi dokazne bremeno na uzivatelovi, uzivatel musi dolozit, ze sa choval v zhode s pravidlami hier. Uzivatelovi je toto ulozenie dokazneho bremena zname a vyslovne ho uznava, aj ked sa mozno nejedna o zakonny pripad.

7.5 Ziadne zapocitavanie, zadrzovacie prava, zakaz postupenia

Pohladavky spolocnosti XS Software moze uzivatel zapocitat len s neuhradenymi alebo pravne stanovenymi protinarokmi. Uzivatel smie vykonavat zadrzovacie pravo len vtedy, ked je jeho protinarok zalozeny na rovnakom zmluvnom vztahu. Postupenie narokov uzivatela voci spolocnosti XS Software na tretiu stranu je vylucene.

7.6 Sluzby

Pokial to v popise sluzieb nie je zjednane inak, sluzby su poskytovane zadarmo.

V opacnom pripade platia body 7.1 az 7.5 pre spoplatnene sluzby.

7.7. Kreditna karta a PayPal predplatenie.

InstantPay je predplatena sluzba.Svojim suhlasenim ziskate 20% bonus z buducich nakupov a bude vam uctovane raz za dva tyzdne od momentu prvej platby.Vase pletobne informacie budu ulozene na platobnej brane a nebudu pouzivane pre ine ucely. XS Software nezbiera ziadne informacie o kreditnej karte a/alebo PayPal a nebude niest zodpovednost za vzniknute skody.Vzdy si mozete skontrolovat stav vasej predplatenej sluzby z vasho profilu a podpory>Prehlad uctu v Platobnom systeme XS Software. Zrusenie predplatenia moze byt uskutocnene z uctu cez menu>Odstranit predplatenie.

8. Doba trvania, vypoved

8.1 Zmluva na dobu neurcitu

Zmluvy medzi uzivatelom a spolocnostou XS Software su uzatvarane na dobu neurcitu, pokial to nie je v konkretnej ponuke spolocnosti XS Software uvedene inak.Pokial nebola pre zmluvu o uzivani hier a sluzieb zjednana urcita doba, obe strany maju kedykolvek riadne vypovedne pravo a s okamzitou platnostou.

8.2 Zmluva na dobu urcitu

Pokial bola pre zmluvu o uzivani hier a/alebo sluzieb prip. pre zmluvu o uzivani/poskytovani Premium-prislusenstva (vid tiez bod 7.1.2 a 7.1.3) zjednana urcita doba, platia nizsie uvedene upravy. Zmluva o uzivani hier a/alebo sluzieb prip. zmluva o uzivani/poskytovani Premium-prislusenstva sa predlz automaticky vzdy o rovnaku dobu trvania. Neplati to vtedy, pokial uzivatel zmluvu o uzivani hier a/alebo sluzieb prip. zmluvu o uzivani/poskytovani Premium-prislusenstva vypovie v lehote najneskor 14 dni pred koncom zmluvnej doby.

8.3 Uvedenie dovodov, vypoved z doleziteho dovodu

Pre riadnu vypoved nie je nutne uviest dovody.

Pravo oboch stran na vypoved zmluvy o uzivani hier a/alebo sluzieb prip. zmluvy o uzivani/poskytovani Premium-prislusenstva kedykolvek z doleziteho dovodu zostava vyssie uvedenymi ustanoveniami nedotknuta.

Pokial XS Software suhlasi s mimoriadnou vypovedou zmluvy o uzivani hier a/alebo sluzieb prip. zmluvy o uzivani/poskytovani Premium-prislusenstva, budu uzivatelovi podielovo vratene uhrady, ktore zaplatil uz pred obdobim vypovede (zvlast za Premium-prislusenstvo). Dalsie naroky uzivatela su vylucene, pokial to nie je v tychto VOP stanovene inak.

Spolocnost XS Software je predovsetkym, nie vsak vyhradne, opravnena k vypovedi z doleziteho dovodu, pokial:

 • uzivatel meska s platbou uhrad s ciastkou vo vyske najmenej 5 euro a ani po dvojnasobnej upomienke ciastku neuhradi;
 • uzivatel vlastnou vinou porusi zakony, pravidla hry a/alebo pravidla uzivania sluzieb a i napriek upomienke s porusovanim neskonci. V pripade zavazneho porusenia je upomienka zbytocna, pokial nie je pre spolocnost XS Software trvanie na zmluve splnitelne;
 • uzivatel svoje konto nepouziva pocas poslednych styroch tyzdnov a to i napriek upomienke;

Okrem toho nemoze XS Software.com nemoze zachovat zmluvu v nasledujucich pripadoch:

 • pokial uzivatel porusil trestne zakony;
 • pokial uzivatel porusil zakaz multikont (vid. vyssie bod 1.2) stanoveny v pravidlach niektorych hier, ktore prevadzkuje XS Software ;
 • pokial uzivatel porusil zakaz pushingu (vid. vyssie bod 1.2);
 • pokial uzivatel porusil zakaz neautorizovanych skriptov (vid. vyssie bod1.2);
 • pokial uzivatel pri registracii (registracny formular ziadosti o uzivani, vid. vyssie bod 2) alebo pri platbe Premium-prislusenstva (vid. 7.1) uvedie nespravne udaje

V pripade vypovede, ktoru spolocnost XS Software opravnene oznami z doleziteho dovodu, je spolocnost XS Software opravnena pozadovat cistku vo vyske 75% suctu vsetkych uhrad, ktore by musel uzivatel musel zaplatit pri casovo ekvivalentnej vcasnej vypovede behom doby trvania zmluvy (zvlast za uz objednane Premium-prislusenstvo). Pravo uzivatela dokazat, ze nevznikla ziadna skoda alebo ze vznikla podstatne mensia skoda, zostava nedotknute.

8.4 Uzavretie zmluvy v pisomnej forme

Pokial to v jednotlivych hrach nie je stanovena ina moznost vypovede, musi kazda vypoved prebehnut pisomne, pricom tejto podmienke vyhovuje i email. Mimoriadna vypoved musi prebehnut vzdy pisomne s uvedenim dovodov.

9. Povinnosti a ine zavazky uzivatela, zodpovednost uzivatela za nim umiestene informacie, autorske prava

9.1 Povinnosti

THlavnou povinnostou uzivatela je zaplatenie stanovenych uhrad, v pripade, ze uzivatel nepouziva bezplatnu zakladnu verziu hry prip. sluzieb (vid vyssie bod 7). Okrem toho je hlavnou povinnostou uzivatela povinnost spravneho a uplneho uvedenia udajov, ktore si pri uzatvoreni zmluvy alebo pri dalsom pokracovani zmluvneho vztahu vyziadala od uzivatela spolocnost XS Software. Uzivatel preto uistuje, ze udaje, ktore uviedol v ramci navrhu zmluvy alebo uzatvoreni zmluvy alebo pri pokracovani zmluvnych vztahov o svojej osobe a ostatne okolnosti, ktore su pre zmluvu dolezite (predovsetkym bankove spojenie a cislo kreditnej karty), su uplne a spravne. Uzivatel sa zavazuje spolocnost XS Software neodkladne informovat o zmenach udajov a pri pripadnom overovani udajov spolocnostou XS Software uzivatel udaje potvrdi. Uzivatel je povinny dodrziavat pravidla hier. Pri opakovanom poruseni i napriek upozorneniam alebo pri zavaznom poruseni podla bodu 8.3 je spolocnost XS Software opravnena, okamzite a bez poskytnutia lehoty, zablokovat zmluvne vykony a dodavky a zmluvu vypovedat.

9.2 Instalacia software

XS Software neruci za skody alebo straty udajov, ktore mozu vzniknut pri instalacii software, ktory nepochadza od spolocnosti XS Software, na pocitaci uzivatela.

9.3 Dalsie zavazky uzivatela

9.3.1 XS Software poskytuje hry resp. sluzby k uzivaniu online prostrednictvom weboveho prehliadaca. Software, ktory je lokalne pozadovany v pocitaci uzivatela (predovsetkym operacny system a webovy prehliadac, prip. i plugin ako Flash alebo Java) spolocnost XS Software neposkytuje ani neinstaluje. Spolocnost XS Software k nim neposkytuje ani ziadnu podporu. Uzivatel si sam musi udrziavat pocitac v stave, ktory umoznuje uzivanie hier spolocnosti XS Software. Ani pri instalacii lokalne pozadovaneho software spolocnost XS Software neposkytuje technicku podporu.

9.3.2 Uzivatel sa zavazuje uchovavat v prisnej tajnosti pristupove udaje (prihlasovacie udaje, hesla atd.), ktore obdrzi od spolocnosti XS Software za ucelom pristupu k jednotlivym hram, prip. sluzbam. Uzivatel bude spolocnost XS Software neodkladne informovat v pripade, ze sa dozvie alebo sa len domnieva, ze jeho pristupove udaje su zname neopravnenym tretim osobam. Z dovodu zaistenia dokazov sa uzivatelovi odporuca urobit tak pisomne (prip. emailom). Pokial ucet pouzije tretia osoba, potom co sa dostala k pristupovym udajom, pretoze ich uzivatel dostatocne nezabezpecil pred cudzim pristupom, musi uzivatel kvoli nim umoznenemu nebezpecenstvu nejasnosti o tom, kto s danym uctom zaobchadzal a kto moze byt v pripade porusenia zmluvy alebo inych zakonov stihany, pocitat s tym, ze sa s nim bude jednat tak, ako by s kontom zaobchadzal sam. XS Software je opravnena sama posudit kazdy pristup s udajmi uzivatela ako pristup uzivatela. XS Software upozornuje na to, ze hesla by sa z bezpecnostnych dovodov mali pravidelne menit. Uzivatel je sam zodpovedny za pouzivanie svojho uctu.

9.3.3 V pripade dovodneho podozrenia, ze pristupove udaje boli oznamene neopravnenym tretim osobam, je spolocnost XS Software z bezpecnostnych dovodov opravnena, nie vsak povinna, sama podla svojho zvazenia bez predchadzajuceho oznamenia zmenit pristupove udaje, prip. zablokovat uzivanie konta. Pritom bude o tom neodkladne informovat opravneneho uzivatela a na vyzvu ho v primeranej lehote informuje o novych pristupovych udajoch. Uzivatel nema narok na to, aby jeho povodne pristupove udaje boli znovu obnovene.

9.3.4 Uzivatel nie je opravneny predavat svoje konto tretim osobam alebo ho inym sposobom poskytnut dalej. To neplati pre predaj alebo poskytnutie v ramci ponuk, ktore za tymto ucelom vytvori a vyhradi XS Software.

9.3.5 XS Software zabezpecuje svoje systemy proti napadnutiu virusmi. I napriek tomu sa napadnutie virusom neda nikdy celkom vylucit. Okrem toho sa moze stat, ze neopravnene tretie osoby rozoslu emaily s pouzitim nazvu spolocnosti XS Software bez jej suhlasu, ktore obsahuju napriklad virusy alebo tzv. spyware alebo ktore odkazuju na obsahy webov, ktore obsahuju virusy alebo spyware. Na to nema XS Software ziadny vplyv. Uzivatel je preto povinny sam skontrolovat vsetky dorucene emaily, ktore boli zaslane spolocnostou XS Software alebo pod jej menom, ci neobsahuju virusy. Plati to i pre emaily od inych uzivatelov hier alebo sluzieb.

9.3.6 Uzivatel vyhovie nariadeniam spolocnosti XS Software, jej zamestnancom a ich pomocnikom pri plneni a zariadovani. Plati to predovsetkym pre nariadenia administratorov a moderatorov fora, ktore pripadne patri k prislusnej hre a/alebo sluzbe.

9.4 Povinnosti uzivatela ohladom informacii, ktore pripadne sam umiestni

9.4.1 Uzivatel bude starostlivo vyberat informacie, ktore zverejni a poskytne ostatnym uzivatelom na portali XS Software.com.

9.4.2 Uzivatel sa zavazuje nesirit v ramci sluzieb obsahy (napriklad obrazky, videa, odkazy, nazvy, slovny komentar) s reklamnym, politickym, nabozenskym, urazlivym, obtazujucim, nasilnickym, sexistickym, pornografickym ci inak moralne zavrhnutiahodnym alebo pohorsujucim, predovsetkym rasistickym a krajne pravicovym alebo lavicovym obsahom, osobami nebo zaznamom. Dalej sa uzivatel zavazuje nepouzivat pravne chranene pojmy, nazvy, obrazky, videa, hudobne diela, hry ani ine materialy. V spornom pripade uzivatel neodkladne sam odstrani obsahy, ktore spolocnost XS Software vytkne. XS Software ma tiez pravo taketo materiali odstranit sama. Uzivatel bude vzdy dodrziavat vsetky prislusne zakonne a pravne predpisy, predovsetkym predpisy na ochranu mladeze, ochranu udajov, ochranu prava osobnosti, ochranu pred hanobenim, autorske prava, znamkove prava atd.

9.4.3 Uzivatel nie je opravneny pouzivat sluzby k ilegalnym alebo neopravnenym ucelom. Taktiez nie je opravneny pouzivat uzivatelske meno a/alebo emailove adresy inych uzivatelov bez ich predchadzajuceho suhlasu pre zasielanie pripadnych nevyziadanych emailov, reklamnych informacii alebo k inym podnikatelskym alebo komercnym ucelom.

9.4.4 V pripade porusenia vyssie uvedenych povinnosti je spolocnost XS Software opravnena k tomu, aby sama vymazala uzivatelom umiestene informacie.

9.4.5 XS Software je predovsetkym opravnena uplne alebo ciastocne umiestnene informacie, pokial existuju konkretne naznaky porusenia tychto VOP, navodov a pravidiel jednotlivych sluzieb alebo pokial su inak protipravne. To je napriklad pripadu pri informaciach, ktore:

 • su evidentne pohorsujuce, rasisticke, fanaticke, propagujuce nasilie;
 • obtazuju inu osobu alebo su urazajuce, vyhrazajuce sa, obscenne, hanobiace alebo ohovarajuce;
 • su sexisticke, pornograficke alebo maju inu, mladez ohrozujucu povahu alebo obsahuju odkaz k mladezi nepristupnej webovej stranke;
 • obsahuju nespravne alebo zavadzajuce informacie; podporuju ilegalne sposoby chovania;
 • predstavuju ilegalnu alebo neopravnenu kopiu alebo sirenie autorsky chraneneho diela, napr. poskytnutim ilegalnych pocitacovych programov alebo odkazov na ilegalne pocitacove programy, informacie o obchadzani zariadeni na ochranu pred tvorbou nelegalnych kopii a ilegalne hudobne kopie alebo odkazy na ilegalne hudobne kopie alebo inym sposobom porusuju autorske pravo;
 • obsahuju odosielanie "rizikovych emailov", "retazovych sprav" alebo nevyziadanych hromadnych emailov, bezprostrednych sprav, "spimmingu" alebo "spammingu";
 • obsahuju obmedzene, len cez heslo pristupne alebo skryte stranky alebo obrazky;
 • podporuju kriminalne aktivity alebo zamery alebo obsahuju navody k ilegalnym aktivitam alebo na nich navadzaju, okrem ineho nie vsak vylucne informacie o vyrobe alebo nakupe zbrani, detskej pornografii, podvode, obchode s drogami, hazardnych hrach, obtazovaniu, spammingu, spimmingu, sireni pocitacovych virusov a inych skodlivych suborov, porusovanie autorskych prav, patentovych prav alebo odcudzenie vyrobnych tajomstiev;
 • vyzyvaju inych uzivatelov k uvedeniu osobnych udajov pre komercne alebo nezakonne ucely alebo k uvedeniu pristupovych udajov;
 • obsahuju vyobrazenie inej osoby bez toho, aby bol k dispozicii jej suhlas;
 • obsahuju komercne aktivity a/alebo predaj, napr. verejne sutaze, losovanie, vymenne obchody, inzeraty, pyramidove hry

9.4.6 Narok na znovu obnovenie zmazanych informacii neexistuje. Okrem toho je spolocnost XS Software opravnena vylucit uzivatela z dalsej ucasti na prislusnych sluzbach a, pri niekolkonasobnom poruseni vyssie uvedenych predpisov i napriek napomenutiu, okamzite vypovedat konto uzivatela. Uplatnovanie dalsich narokov spolocnosti XS Software, predovsetkym narokov na nahradu skody, zostava vyslovne vyhradene.

9.4.7 Pokial uzivatel obdrzi informaciu o zneuziti sluzieb tretimi osobami, prip. inymi uzivatelmi (napr. sirenie a zasielanie obsahov, ktore su podla tohto bodu 9.4.5 zakazane) bude o tom informovat spolocnost XS Software. Pre zaistenie ucinneho zasahu prosime uzivatela, aby tak urobil pisomne (napr. emailom).

9.4.8 To ensure that effective measures can be taken, XS Software requests that such information be provided in writing (e.g. e-mail).

Rucenie uzivatela za pripadne nim umiestnene informacie

9.5.1 Uzivatel je sam zodpovedny za texty, subory, obrazky, fotky, videa, zvuky, hudobne diela, diela s autorskym pravom alebo ine materialy, informacie atd. (dalej ako "umiestnene informacie"), ktore poskytne na platforme XS Software.com alebo vymeni s inymi uzivatelmi. XS Software tieto obsahy neprijima za svoje a ani s nimi nesuhlasi.

9.5.2 XS Software nema kontrolu nad informaciami umiestnenymi na portali XS Software.com. Spolocnost XS Software nevykonava kontrolu umiestenych informacii pred ich zverejnenim. Pokial vsak spolocnost XS Software ma alebo obdrzi informacie o protipravne umiestnenych informaciach, neodkladne ich odstrani.

9.5.3 Je vylucena akakolvek zaruka spolocnosti XS Software za umiestene obsahy, obzvlast za spravnost, uplnost alebo spolahlivost obsahov, materialov alebo informacii.

9.6 Autorske prava

9.6.1 Vsetky prava k informaciam umiestnenym uzivatelom zostavaju uzivatelovi. Umiestnenim informacie na platformu XS Software.com a/alebo jej hry prip. sluzby poskytuje uzivatel spolocnosti XS Software nevyhradnu, bezplatnu a kedykolvek slobodne odvolatelnu licenciu, aby tieto obsahy mohla verejne ponukat, verejne zobrazovat, reprodukovat a sirit na platforme XS Software.com resp. hernych strankach.

9.6.2 Okrem toho nema XS Software uzivacie prava na informacie umiestnene uzivatelom. Spolocnost XS Software nie je opravnena sirit umiestnene informacie mimo XS Software.com, resp. mimo prislusne stranky hier a sluzieb.

9.6.3 Informacie umiestnene uzivatelom na XS Software.com mozu byt prostrednictvom internetu prehliadane tretimi osobami z celeho sveta. Uzivatel tu prehlasuje svoj suhlas s poskytnutim informacii.

9.6.4 Tato licencia straca platnost, ked uzivatel obsahy z platformy XS Software.com a jej sluzieb odstrani.

9.7 Vlastníctvo XS Software

9.7.1 Všetky práva vzťahujúce sa k názvu, vlastníctvu a duševnému vlastníctvu interaktívnym hrám vytvoreným XS Software , sú vlastníctvo XS Software. Toto môže zahŕňať všetky názvy, počítačový kód, motívy, predmety, postavy, mená postáv, príbehy, dialógy, hlášky, miesta, koncepty, umelecké diela, štrukturálne či krajinné návrhy, animácie, zvuky, hudobné skladby a nahrávky, audiovizuálne efekty, deje, podobizne postáv, prevádzkové metódy, morálne práva a všetku súvisiacu dokumentáciu, z ktorých všetky sú vlastnené alebo licencované XS Software a sú chránené autorskými právami Bulharska, medzinárodnými zmluvami a dohovormi a ďalšími platnými právnymi predpismi ("Duševné vlastníctvo XS Software").

9.7.2 Užívatelia poskytujú XS Software bezvýhradnú, celosvetovú licenciu bez nároku na zisk ku komerčnému či inému využitiu kresby/ilustrácie založené na duševnom vlastníctve XS Software, ktoré užívatelia vytvárajú v hre, pre svoje obchodné účely, či v celej alebo čiastočnej podobe, v deformovanom charakteru či forme vrátane, ale nie výhradne, práva užívať licencovaného materiálu na svojich webových stránkach a tiež pre svoje vnútorné, obchodné a reklamné účely.Užívateľ prehlasuje, že akýkoľvek obsah vložený na webovú stránku nie je porušením práv súvisiacich s duševným vlastníctvom alebo nezákonnou konkurenciou.

10. Naroky na zaklade defektov

10.1 XS Software poskytne uzivatelovi k dispozicii pristup k hram a sluzbam v ich prave dostupnej verzii (bod 1.2). Uzivatel nema narok na zachovanie alebo dosiahnutie urciteho stavu / rozsahu funkcii hry a/alebo sluzieb.

Uzivatel musi pripadne vzniknute chyby a problemy v hrach, sluzbach alebo inych vykonoch alebo dodavkach spolocnosti XS Software vzdy zdokumentovat s odpovedajucou schopnostou a predovsetkym ich pisomne nahlasit s uvedenim zobrazenych chybovych hlaseni. Pred nahlasenim pripadnej chyby by mal uzivatel najprv prekonzultovat navod k hram, resp. sluzbam a prip. ine podpory na odstranenie problemu, ktore poskytla spolocnost XS Software (predovsetkym zoznamy s casto kladenymi otazkami / F.A.Q., diskusne fora o problemoch). Uzivatel bude podla svojich sil spolocnost XS Software podporovat pri moznom odstranovani chyb.

10.2Uzivatel pisomne vytkne chyby voci spolocnosti XS Software bezodkladne po ich objaveni sa. Za ucelom zaistenia dokazov sa uzivatelovi odporuca vsetky reklamacie spolocnosti XS Software podavat pisomne (faxom, listom alebo emailom).

10.3 V zasade su zo zaruky vylucene chyby, ktore vzniknu vonkajsimi vplyvmi, chyby obsluhy zavinene uzivatelom, vyssia moc alebo zmeny, ktore nevykonala spolocnost XS Software alebo ine manipulacie.

10.4 Zaruky v pravnom zmysle spolocnost XS Software neprebera.

11. Obmedzenie rucenia

11.1 Pokial XS Software ponuka svoje sluzby bezplatne, nezodpoveda v ziadnom pripade za ine skody nez za skody zapricinene z hrubej nedbalosti alebo za skody umyselne. To vsak neplati pre zodpovednost za ujmu na zivote, tele a zdravi alebo v pripade prevzatia zodpovednosti spolocnostou XS Software.

11.2 Pokial XS Software vyzaduje za svoje sluzby odmenu, zodpoveda XS Software za skody zapricinene z hrubej nedbalosti alebo skody umyselne neobmedzene. Pri lahkej nedbanlivosti zodpoveda XS Software len v pripade porusenia podstatnych zmluvnych povinnosti alebo pri poruseni zaruky. Podstatnymi zmluvnymi povinnostami, tzv. kardinalne povinnosti v zmysle prava, sa rozumeju take povinnosti, ktore su podmienkou pre riadne naplnenie zmluvy a v ktorych naplnenie moze uzivatel doverovat. Vyssie uvedena obmedzena zodpovednost neplati pre zodpovednost pri ujme na zivote, tele a zdravi alebo v pripade prevzatia zodpovednosti spolocnostou XS Software. Zodpovednost spolocnosti XS Software podla zakona o zodpovednosti za vyrobok i v oblasti aplikacie § 44a TKG (nemeckeho zakona o telekomunikaciach) zostava nedotknuta.

11.3 Povinnost nahrady je pri poruseni podstatnych zmluvnych povinnostiach obmedzene vzdy na predpokladanu skodu.

11.4 Predpokladana skoda je, co sa tyka vysky, obmedzena na € 200,00 na konto.

11.5 Vyssie uvedene vylucenia, prip. obmedzenia zodpovednosti platia i s ohladom na zodpovednost uradnikov, zamestnancov, clenov pracovneho kolektivu, zastupcov a pomocnikov pri plneni spolocnostou XS Software predovsetkym v prospech podielnikov, clenov pracovneho kolektivu, zastupcov, organov a ich clenov s ohladom na ich osobnu zodpovednost.

11.6 XS Software zodpoveda za poradenstvo len vtedy, ked sa predmet otazky tyka obsahu ponuky.

12. Ochrana osobnych udajov

12.1 Naša politika ochrany osobných údajov (https://xs-software.com/privacy) opisuje, ako spracovávame informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní našich služieb a služieb. Chápete, že prostredníctvom svojho používania súhlasíte so zberom a používaním týchto informácií (ako je uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov).

12.2 XS Software je dovolene prenasat udaje uzivatela do ostatnych poskytovatela sluzieb alebo od tretich stran, pokial je to potrebne pre stanovenie uzivatelske poplatky a uctovania.XS Software bude informovat Uzivatela na mena tretich zainteresovanych stran. XS Software je opravnena poskytnut informacie o platbe z uzivatelov na tretiu stranu poverene zberom platenia poplatkov, ci a kedy tieto informacie su nevyhnutne a potrebne na splnenie tohto ucelu. XS Software nebudu prenasat uzivatelske data alebo obsah Uzivatela sukromnych sprav tretim osobam bez ziskania suhlasu uzivatela, je rovnako dlhy ako XS Software nie je zo zakona povinnost zverejnovat tieto informacie.

13. Zaverecne ustanovenia

13.1 Oznamenia a vysvetlenia, ktore musi uzivatel odovzdat spolocnosti XS Software, vyzaduju pisomnu formu, co plati i pre zmenu alebo zrusenie poziadavky pisomnej formy.

13.2 Prislusnost k sudu je Sofia, pokial uzivatel po uzavreti zmluvy premiestni svoje bydlisko alebo miesto obvykleho pobytu z Bulgaria . To plati i vtedy, ked bydlisko ani miesto obvykleho pobytu spotrebitela v dobe podania zaloby nie je zname.

13.3 Pre zmluvy uzavrete spolocnostou XS Software na zaklade tychto Vseobecnych obchodnych podmienok a pre naroky akehokolvek druhu, ktore z nich vyplyvaju, plati vyhradne pravo Bulgaria s vylucenim ustanoveni k jednotnemu kupnemu pravu UN o nakupu hnutelnych veci a s vylucenim bulharskeho medzinarodneho sukromneho prava.

13.4 Pokial by boli ustanovenia tychto Vseobecnych obchodnych podmienok a/alebo zmluvy neucinne alebo sa stali neucinnymi, nie je tym dotknuta ucinnost ostatnych ustanoveni.

September 26, 2018

XS Software JSCo.
15-17 Tintiava Str, Sofia 1113, Bulgaria
Director: Hristo Tenchev
BG200757660